ఆందోళన చెయ్యకండి.. మీకు అనుకూలమైన సమాధానం వచ్చే వరకు వెయిట్ చెయ్యమని విజ్ఞప్తి .. సుచరిత

https://www.youtube.com/watch?v=qTmuCpjJ3sM

ఆందోళన చెయ్యకండి.. మీకు అనుకూలమైన సమాధానం వచ్చే వరకు వెయిట్ చెయ్యమని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.. హోంమంత్రి సుచరిత

About The Author