కోపం తగ్గిచుకోవడం ఎలా..!

కోపాన్ని ఉంచుకోవటం అనేది కాలుతున్న నిప్పుని విసరడానికి పట్టుకున్నట్టు. దానివల్ల కాలిపోయేది మీరే. – గౌతమ బుద్ధ కోపం అనేది మనందరం ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అనుభవించిన చాలా

Read more

గోత్రం అంటే ఏమిటి?

గోత్రం అంటే ఏమిటి? సైన్సు ప్రకారము మన పూర్వీకులు గోత్ర విధానాన్ని ఎలా ఏర్పాటు చేశారో గమనించండి. మీరు పూజలో కూర్చున్న ప్రతిసారీ, పూజారి మీ గోత్రం

Read more