కష్ట కలం..ఓమిక్రాన్ వేగవంతం.చలో విజయవాడ ఇవ్వడం మంచి పద్దతి కాదు.జోగి రమేష్

https://www.youtube.com/watch?v=5XzSvU3ACe8
కష్ట కలం..ఓమిక్రాన్ వేగవంతం.చలో విజయవాడ ఇవ్వడం మంచి పద్దతి కాదు.జోగి రమేష్

About The Author