రైతులకు అండగా తండ్రి రెండు అడుగులు వేస్తే .. జగన్ అన్న నాలుగు అడుగులు ముందుకు వేస్తున్నారు- నగరి ఎమ్మెల్యే రోజా

https://www.youtube.com/watch?v=ml1tF_Z3rs0

రైతులకు అండగా తండ్రి రెండు అడుగులు వేస్తే .. జగన్ అన్న నాలుగు అడుగులు ముందుకు వేస్తున్నారు. నష్టపోయిన రైతులకు పరిహారం .. నగరి ఎమ్మెల్యే రోజా

About The Author