కులాలకి తోకలు లేకపోతే డాష్ గాళ్లు అంటావా రా .. టీడీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పిల్లి మాణిక్య రావు

https://www.youtube.com/watch?v=I9NbXYimres

కులాలకి తోకలు లేకపోతే డాష్ గాళ్లు అంటావా రా .. టీడీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పిల్లి మాణిక్య రావు
అరేయ్ వెధవ నీ వల్ల డ్రగ్స్ రాష్ట్రంలోకి రావటం లేదారా వెధవ? @9Staar Tv

About The Author