రాజశేఖర్ రెడ్డి ఆప్యాయంగా పలకరించే వారు. నువ్వు వున్నావు సినిమా వాళ్ల మీద పడతా వున్నవు- జేసీ

https://www.youtube.com/watch?v=BLaGyGg0cAM

మా పెద్దాయన ఉండే రాజశేఖర్ రెడ్డి ఆప్యాయంగా పలకరించే వారు .. నువ్వు వున్నావు సినిమా వాళ్ల మీద పడతా వున్నవు.. జేసీ దివాకర్ రెడ్డి

About The Author