తలుపు చాటుగా వ్యభిచారం చేసినటువంటి కులం రా నీది.. టీడీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పిల్లి మాణిక్య రావు

https://www.youtube.com/watch?v=J6vvutyyfEw

ద్వారం అంటే ఏంటి రా .. తలుపు రా ..
తలుపు చాటుగా వ్యభిచారం చేసినటువంటి కులం రా నీది.. టీడీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పిల్లి మాణిక్య రావు @9Staar Tv
నేను రెడ్డి కులాల మొత్తాన్ని కూడా మాట్లాడుట లేదు..

About The Author