అరడజన్ సిమెంటు రింగులతో ఆచ్చర్యపోయే నిర్మాణం…


ఈ ఆలోచన అద్బుతం
అరడజన్ సిమెంటు రింగులతో ఆచ్చర్యపోయే నిర్మాణం

టెక్నాలజీ రంగంలో ఎంత దూసుకు పోతున్న…
ఇలాంటి టెక్నిక్స్ సాధన సూపర్
మద్య తరగతి కుటుంబంలో ఇది మంచి ప్రయత్నం

తక్కువ ఖర్చుతో బాత్ రూమ్
ప్రభుత్వం ఈ దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తే….

ఇందులో అన్ని రకాల ఫెసిలిటీ
వాటేన్ ఐడియా….

About The Author