తిరుపతిలో జరగబోయే జనసేన ఎన్నికల యుద్ధభేరి సభ…

రేపు తిరుపతిలో జరగబోయే జనసేన ఎన్నికల యుద్ధభేరి సభ ప్రాంగణాన్ని పరిశీలిస్తున జనసేన రాష్ట్రా నాయకులు డా||పసుపులేటి హరిప్రసాద్ గారు…